Fondat: 2015, Ion Cilica-Deaconu

ISSN: 2458-097X

ISSN-L: 2458-097X

Cotidian de informare, anchetă și comentarii

miercuri 12 iunie, 2019

Luni,10 iunie 2019, la Colegiul Auto „Traian Vuia” din Tg. Jiu a fost înființat un Cerc „Cultul Eroilor” de către Filiala Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” (A.N.C.E. „R.M.” Gorj). Această activitate statutară a filialei gorjene, cuprinsă în planul cu principalele activități a fost dusă la bun sfârșit de către o delegație formată din ing. Dan Toropu – prim-vicepreședinte și lt. col. (r.) Gheorghe Bușe – secretar executiv.

Cu o săptămână înainte, împreună cu domnul col. ing. (r.) dr. Walter Loga – președintele filialei, am prezentat doamnei director Teodora Muja, oferta noastră de a înființa un Cerc „Cultul Eroilor” și la unitatea școlară pe care o conduce de câteva luni. Ne-am axat discuțiile în special pe dezbaterea Regulamentului de organizare și funcționare a cercurilor „Cultul Eroilor“ din învățământul preuniversitar, ediția 2017, care prevede următoarele:

CAPITOLUL I:  DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament stabilește atribuțiile și modul de lucru ale organelor executive de conducere ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” (A.N.C.E.„R.M.”) și ale Inspectoratelor Şcolare Judeţene și al municipiului Bucureşti pentru îndeplinirea prevederilor Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naționale și Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” referitor la organizarea și funcționarea Cercurilor „Cultul Eroilor” din învățământul preuniversitar.

Art. 2. (1) Scopul Cercurilor „Cultul Eroilor” este de a contribui, prin activitățile organizate, la promovarea sentimentului de adâncă recunoștiință față de faptele tuturor eroilor și martirilor care și-au jertfit viața pa Altarul Patriei, fără deosebire de religie sau origine etnică, la cinstirea memoriei lor prin întreținerea, păstrarea și protejarea mormintelor și operelor comemorative de război, ca parte a patrimoniului cultural național, la cultivarea patriotismului, expresie desăvârșită a sufletului și eroismului românesc, a identității naționale a poporului român.

(2) Cercurile „Cultul Eroilor” funcționează pe baza următoarelor principii: voluntariat, responsabilitate, solidaritate, parteneriat și respect.

Art. 3. Activitățile din cadrul Cercurilor „Cultul Eroilor” se desfășoară sub îndrumarea conducerii unităților de învățământ preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene / Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Filialele A.N.C.E.„R.M.” din județul respectiv / municipiul Bucureşti, în conformitate cu „Calendarul anual al sărbătorilor naționale și al evenimentelor importante din istoria națională” și cu „Planul anual al activităților specifice” din fiecare unitate de învățământ preuniversitar.

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA

CERCURILOR „CULTUL EROILOR“

Art. 4. (1) Cercurile „Cultul Eroilor” sunt organizate şi funcţionează în unităţile de învăţământ preuniversitar, pe baza unui protocol de colaborare încheiat între Biroul Executiv al Filialei A.N.C.E.„R.M.” din județul respectiv / municipiului Bucureşti, birourile subfilialelor municipale, orășenești, comunale și sătești din structura  Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” și directorul unității de învățământ preuniversitar în care se înființează Cercul „Cultul Eroilor”. Modelul protocolului se regăsește în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) În cadrul unei unități de învățământ preuniversitar pot fi constituite și pot funcționa mai multe Cercuri „Cultul Eroilor” (pe cicluri sau ani de învățământ).

(3) Pot fi membri ai Cercurilor „Cultul Eroilor” elevii din unitatea şcolară care sunt pasionați de cunoașterea istoriei poporului român, obţin rezultate bune la învăţătură şi au un comportament civilizat;

(4) Calitatea de membru al Cercurilor „Cultul Eroilor” se obţine prin semnarea unei adeziuni, care se aprobă în mod individual de către conducerea cercului respectiv sau prin acors verbal și luarea în evidență în tabelul nominal cu componența cercului. Modelul adeziunii se află în Anexa nr. 2 la prezentul regulament;

(5) Cercul „Cultul Eroilor” este condus de către un comitet de conducere constituit din preşedinte de onoare, preşedinte, vicepreşedinte şi câte unu-doi reprezentanţi ai elevilor din cadrul cercului respectiv;

(6) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt cadre didactice, care acceptă această funcţie, urmând să fie nominalizaţi de conducerea unităţii şcolare, de comun acord cu președintele filialei județene/subfilialei municipale, orășenești, comunale și sătești ale A.N.C.E.„R.M.”.  Directorul unităţii şcolare de învăţământ este, de drept, preşedintele de onoare al Cercului „Cultul Eroilor”;

(7) Cercul „Cultul Eroilor” poartă numele unităţii de învăţământ în care funcţionează. De asemenea, pot purta numele unor eroi locali, reprezentativi pentru comunitatea respectivă sau naționali;

(8) Cercurile „Cultul Eroilor” își pot confecționa Steag de identificare propriu. Dimensiunile, culoarea și inscripțiile ce apar pe aceasta vor fi stabilite, după caz, împreună cu președintele filialei județene/subfilialei municipale, orășenești, comunale și sătești ale A.N.C.E.„R.M.”.

(9) La înscrierea în Cercul „Cultul Eroilor”, fiecare membru va primi un carnet de membru. Modelul carnetului va fi stabilit de către instituția de învăţământ unde va funcționa Cercul „Cultul Eroilor”;

(10) Cercul „Cultul Eroilor” organizează şedinţe semestriale sau ori de câte ori este necesar. Prima şedinţă se planifică la începutul anului şcolar, şedinţă în care se supune aprobării Planul anual de activități al Cercului „Cultul Eroilor”;

(11) La sfârşitul fiecărui an şcolar, va avea loc Adunarea Generală anuală a Cercului „Cultul Eroilor”, care va dezbate „Raportul de activitate” şi care va alege reprezentanţii elevilor în Comitetul de Conducere. Cu această ocazie, pot fi oferite diplome membrilor cercului care s-au evidenţiat în îndeplinirea activităților din Planul anual pentru anul şcolar încheiat.

(12) Un Cerc „Cultul Eroilor” trebuie să fie format din cel puțin 5 elevi membri.

CAPITOLUL III: DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

CERCURILOR  „CULTUL EROILOR“

Art. 5. (1) Drepturile membrilor Cercurilor „Cultul Eroilor” sunt:

  1. să îşi exprime opinia, în cadrul şedinţelor şi adunărilor generale ale cercului, în mass-media și în presa centrală şi locală;
  2. să aleagă şi să fie aleşi în Comitetul de Conducere al Cercului „Cultul Eroilor”;
  3. să fie informaţi cu privire la „Planul anual de activități”, întocmit de Biroul Executiv al Filialei județene / municipiului Bucureşti și birourile subfilialelor municipale, orășenești, comunale și sătești din structura A.N.C.E.„R.M.”;
  4.  să fie consultaţi în legătură cu toate problemele legate de activitatea desfăşurată în Cercul „Cultul Eroilor”;
  5. să poarte insigna de identificare a Cercului „Cultul Eroilor” al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;
  6. să primească un carnet de membru al Cercului „Cultul Eroilor”;
  7. să publice articoleîn revistele filialelor A.N.C.E.„R.M.”.

(2) Îndatoririle membrilor Cercurilor „Cultul Eroilor” sunt:

a) să cunoască prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cercurilor „Cultul Eroilor”;

b) să participe la activităţile organizate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor şi a altor sărbători naţionale, precum şi la comemorarea evenimentelor istorice;

c) să ia parte la acţiunile de îngrijire a mormintelor şi monumentelor comemorative de război, care se află în localitatea în care funcţionează unitatea de învăţământ sau în apropierea acesteia;

d) să participe la şedinţele semestriale şi la Adunările generale anuale;

e) să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Cercului „Cultul Eroilor”.

CAPITOLUL IV: RELAȚII DE COLABORARE

Art. 6. (1) Cercul „Cultul Eroilor” este reprezentat în relaţiile cu alte instituţii, cu autorităţile locale şi Biroul Executiv al Filialei județene / municipiului Bucureşti și birourile subfilialelor municipale, orășenești, comunale și sătești din structura A.N.C.E.„R.M.”, de către preşedintele sau vicepreşedintele Cercului „Cultul Eroilor”;

(2) Prin Biroul Executiv al Filialei județene / municipiului Bucureşti și birourile subfilialelor municipale, orășenești, comunale și sătești din structura A.N.C.E.„R.M.”, Cercurile „Cultul Eroilor” vor fi informate despre toate activităţile ce urmează a fi desfăşurate de către Prefectura judeţului/municipiului Bucureşti, Primării și alte instituţii reprezentative.

(3) La solicitarea organelor locale, membrii Cercurilor „Cultul Eroilor” se pot implica în culegerea datelor și informațiilor pentru întocmirea „Cărților de Aur” locale.

CAPITOLUL V: DISPOZIȚII FINALE

Art. 7. Modificarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Cercurilor „Cultul Eroilor” se aprobă de Ministerul Educaţiei Naționale (M.E.N.) în acord cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” (A.N.C.E.„R.M.”).

Art. 8. Prezentul regulament va fi distribuit în reţeaua școlară de către Ministerul Educaţiei Naționale (M.E.N.), iar la filialele județene ale Asociației, de către Biroul Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” (A.N.C.E. „R.M.”).

În urma discuțiile purtate am stabilit să concretizăm oferta noastră la data de 10 iunie 2019 în amfiteatrul colegiului, la ora 11:00.

Așa cum suntem oameni de cuvânt și ne respectăm onoarea și demnitatea socială, luni, la ora 10:45, m-am prezentat, împreună cu domnul ing. Dan Toropu, la doamna director Teodora Muja, așa cum stabilisem cu o săptămână în urmă. L-am prezentat pe domnul Toropu și surpriză, au realizat că, în urmă cu zeci de ani, au fost vecini de apartament. Ce mică-i lumea!

Am fost conduși în amfiteatrul colegiului unde ne așteptau zeci de elevi și câteva doamne profesoare. Doamna director ne-a prezentat celor din sală, a anunțat scopul pentru care am venit și a precizat că: „Misiune școlii noastre este de a învăța  elevii pentru a deveni oameni de valoare considerând  că fiecare dintre ei are un talent și noi vom găsi cheia pentru a-l elibera”. Domnul Dan Toropu a făcut o scurtă prezentare a activității noastre iar eu, cu ajutorul unei doamne profesoare care avea un laptop și videoproiector, am prezentat un filmuleț cu istoricul Asociației, apoi revista filialei noastre „Gorjul Eroic”. La final am semnat și protocolul de colaborare. Președinte al Cercului a fost desemnată doamna Liliana Miuți – profesor de istorie, iar vicepreședinți, Gheorghe Drăghici și Ciortan Marinela.

A fost o activitate interesantă și provocatoare pentru elevi dar și pentru cadrele didactice, iar noi am fost mulțumiți de ceea ce realizasem.

Lt. col. (r.) Gheorghe Bușe, secretar executiv al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj (A.N.C.E.„R.M.” Gorj)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.